Prohibitie 2015

MINISTERUL AGRICULTURII ŞI
DEZVOLTĂRII RURALE
MINISTERUL MEDIULUI ŞI
SCHIMBĂRILOR CLIMATICE
ORDIN
privind stabilirea perioadelor şi zonelor de prohibiţie a pescuitului, precum şi a zonelor de protecţie a resurselor acvatice vii în anul 2015
Având în vedere Referatul de aprobare nr. ………….al Agenţiei Naţionale pentru Pescuit
şi Acvacultură şi Referatul de aprobare nr. …………al Direcţiei Biodiversitate din cadrul
Ministerului Mediului şi Schimbărilor Climatice;
Luând în considerare prevederile:
– art. 12 alin.(4) şi (5) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi
acvacultura, aprobată cu modificări şi completări de Legea nr. 317/2009, cu completările şi
modificările ulterioare;
– art. 1 din Anexa la Acordul dintre Guvernul României şi Guvernul Republicii Moldova privind
cooperarea în domeniul protecţiei resurselor piscicole şi reglementarea pescuitului în râul Prut şi
în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, semnat la Stânca la 1 august 2003, aprobat prin
HotărâreaGuvernuluinr.1207/2003;
– art. 7 alin.(5) din Hotărârea Guvernului nr. 725/2010 privind reorganizarea şi funcţionarea
Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor stucturi aflate în subordinea
acestuia, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi art.11 alin.(1) din Hotărârea
Guvernului nr. 544/2012 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi
Schimbărilor Climatice, cu modificările şi completările ulterioare.
ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale şi ministrul mediului şi schimbărilor climatice
emit următorul ordin:
SECTIUNEA 1 – Zone şi perioade de prohibiţie
Art. 1 -(1) Se instituie măsuri de prohibiţie pentru pescuitul în scop comercial,
recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare
acvatice în habitatele piscicole naturale, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09
iunie inclusiv, iar în apele care constituie frontieră de stat, inclusiv Golful Musura, pe o durată de
45 de zile, în perioada 11 aprilie – 25 mai inclusiv, cu excepţiile prevăzute în prezentul ordin.
(2) Se interzice pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti,
crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în râul Prut şi în zonele inundate permanent sau
temporar ale acestuia, precum şi în lacul de acumulare Stânca – Costeşti, pe o durată de 60 de
zile, în perioada 11 aprilie – 09 iulie inclusiv.
(3) Se interzice pescuitul în scop comercial, recreativ/sportiv şi familial al oricăror specii de
peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice în faţa gurii Dunării – Meleaua Sfântu
Gheorghe până la Ciotic, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie – 09 iunie inclusiv.
Art. 2 – În Complexul Razim-Sinoe şi lacurile litorale se instituie măsuri de prohibiţie pentru
pescuitul în scop comercial şi recreativ/sportiv al oricăror specii de peşti şi alte vieţuitoare
acvatice, pe o durată de 60 de zile, în perioada 11 aprilie –09 iunie inclusiv.
Art. 3 – Se declară zone de refacere biologică/zone de protecţie pentru resursele acvatice vii
următoarele:
a) pe râul Prut, sectorul cuprins între barajul Stânca-Costeşti şi confluenţa cu râul Elan, tot
timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei de
prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (2);
b) pe Dunărea Veche sectorul cuprins între confluenţa cu canalul Sulina, de la Mm 8+900 şi
până la confluenţa cu canalul Răducu, tot timpul anului;
c) lacul Gâsca din Complexul Somova-Parcheş, tot timpul anului;
d) lacurile Erenciuc şi Zmeica, tot timpul anului;
e) cursul vechi al braţului Sfântu Gheorghe în zona rectificată (Uzlina) cuprinsă între……..,
tot timpul anului, cu excepţia pescuitului recreativ/sportiv, care se va desfăşura în afara perioadei
de prohibiţie prevăzute la art. 1 alin. (1), cu eliberarea în mediul acvatic a peştelui şi a altor
vieţuitoare acvatice capturate;
f) pe braţul Chilia, zona km 72-77 Pardina, pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13
mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 01 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a
aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
g) pe Dunăre, zonele Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5 – 65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi
Pluton) pe o durată de 60 zile, în perioada 15 martie – 13 mai inclusiv si pe o durată de 60 de zile
în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie
instituite la art. 1 alin. (1);
h) pe braţul Borcea, zona km 37 – 41 ( Stelnica -Feteşti), pe o durată de 60 zile, în perioada 15
martie -13 mai inclusiv şi pe o durată de 60 de zile în perioada 1 octombrie – 29 noiembrie
inclusiv, fără a aduce atingere perioadei de prohibiţie instituite la art. 1 alin. (1);
i) zonele cu regim de protecţie integrală din perimetrul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”,
tot timpul anului;
j) zona Rezervaţiei Marine Vama Veche-2 Mai, delimitată de coordonatele:
NV: 43° 47′ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;
NE: 43° 47′ lat. N şi 28° 40′ long. E;
SV: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 35′ 18″ long. E;
SE: 43° 44′ 20″ lat. N şi 28° 40′ long. E
şi a cărei limită dinspre mal este balizată, tot timpul anului;
Art. 4 – (1) În zonele de refacere biologică/zonele de protecţie sunt interzise:
a) pescuitul oricăror specii de peşti, crustacee, moluşte şi al altor vieţuitoare acvatice;
b) lucrări care împiedică migrarea, reproducerea sau pun în pericol existenţa resurselor
acvatice vii, cum ar fi îngustarea/bararea cursului apei, tăierea şi recoltarea plantelor, extragerea
de nămol, nisip şi pietriş, colectarea gheţii;
c) lucrări în zona malurilor, precum şi tăierea arborilor şi arbuştilor de pe mal;
d) admiterea în zonă a raţelor şi gâştelor domestice.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), activităţile prevăzute la lit. a)-c) nu sunt interzise
în următoarele situaţii:
a) când pescuitul se desfăşoară în scop ştiinţific;
b) din considerente de prevenire a calamităţilor naturale.
SECŢIUNEA a 2-a Specii şi perioade de prohibiţie
Art. 5-(1) Se interzice pescuitul comercial, recreativ/sportiv şi familial al speciilor de peşti şi
al altor vieţuitoare acvatice, după cum urmează:
a) ştiuca, pe o durată de 45 zile, în perioada 01 februarie – 17 martie inclusiv, cu respectarea
prevederilor art. (1);
b) pietrarul (Zingel zingel), ghiborţul de râu (Gymnocephalus baloni), cernuşca
(Petroleuciscus borysthenicus/Leucisus borysthenicus), şalăul vărgat (Stizostedion volgensis),
aspretele (Romanichtyis valsanicola), pecarina (Pecarina demidoffi), guvidul de baltă
(Proterorhinus marmoratus), guvidul (Neogobius syrman), zglăvoaca răsăriteană (Cottus
poecilopus), lostriţa (Hucho hucho), mihalţul (Lota lota) şi caracuda (Carassius carassius),
precum şi alte vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4A şi 4B la Ordonanţa de urgenţă a
Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor
naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011,
cu modificările ulterioare, tot timpul anului;
c) coregonul, păstrăvul de mare (somonul de Marea Neagră), lipanul, tot timpul anului;
d) păstrăvul indigen, păstrăvul curcubeu şi păstrăvul fântânel, începând cu data intrării în
vigoare a prezentului ordin până la data de 30 aprilie inclusiv şi din 15 septembrie până pe 31
decembrie;
e) sturionii, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a pescuitului
reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi dezvoltare a
acvaculturii de sturioni;
f) capturarea lipitorilor medicinale (Hirudo verbana), pe o durată de 62 de zile, în perioada 1
iulie -31 august inclusiv.
(2) În apele Mării Negre se interzic:
a) prin excepţie de la prevederile art. 1 alin. (1), pescuitul specializat al rechinului cu traul,
ohane şi paragate, precum şi capturarea, deţinerea şi comercializarea acestuia, de la data intrării
în vigoare a prezentului ordin până la 30 aprilie inclusiv şi în perioada 15 octombrie – 30
noiembrie inclusiv;
b) reţinerea la bord a femelelor de rechin gestante, pe toată perioada anului;
c) pescuitul sturionilor, tot timpul anului, cu excepţia pescuitului în scop ştiinţific şi a
pescuitului reproducătorilor de sturioni în stare vie pentru programele de populare a Dunării şi
dezvoltare a acvaculturii de sturioni;
d) pescuitul guvizilor, pe o durată de 30 de zile, în perioada 1 mai – 30 mai inclusiv;
e) pescuitul delfinilor, tot timpul anului, menţinându-se obligativitatea raportării capturilor
accidentale de delfini inclusiv din ZEE (zona economică exclusivă).
(3) Pescuitul calcanului se supune dispoziţiilor Regulamentului (UE) nr. …..al Consiliului din
………de stabilire, pentru 2015, a posibilităţilor de pescuit pentru anumite resurse halieutice şi
grupe de resurse halieutice aplicabile în Marea Neagră.
(4) Pentru pescuitul calcanului se folosesc unelte (setci) cu dimensiunea ochiului de plasă
egală sau mai mare de 400 mm (2a ≥ 400 mm), iar dimensiunea minimă a exemplarelor care vor
fi reţinute pe timpul pescuitului va fi de cel puţin 45 cm (lungime totală).
(5) Prin excepţie de la prevederile art. 1, alin. (1) speciile marine de peşti altele decât cele
prevăzute la alin. (2) şi (3) din prezentul articol sunt permise la pescuit tot timpul anului, cu
folosirea uneltelor specifice autorizate;
(6) Capturarea rapanei (Rapana venosa) este permisă tot timpul anului. Utilizarea “beam
traulului” în perioada de prohibiţie a calcanului, se poate face cu obigativitatea notificării
Agenţiei Naţionale pentru Pescuit şi Acvacultură la fiecare ieşire/intrare în port a
ambarcaţiunilor, pentru verificarea eventualelor capturi accidentale de calcan.
Art. 6 – Prohibiţia pescuitului în scop comercial, familial şi recreativ/sportiv a scrumbiei de
Dunăre se stabileşte, pe sectoare astfel:
a) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Marea Neagră până la Ceatal Chilia, Mm 43, pe
o durată de 12 zile, în perioada 11 aprilie – 22 aprilie inclusiv;
b) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Ceatal Chilia, Mm 43, până la Vadul Oii, km
238, pe o durată de 21 de zile, în perioada 15 aprilie – 05 mai inclusiv;
c) pe sectorul de Dunăre şi braţele sale, de la Vadul Oii, km 238, până la Gura Timocului, km
845,6, pe o durată de 30 de zile, în perioada 02 mai – 31mai inclusiv;
d) în conformitate cu prevederile legale în vigoare în perimetrul Rezervaţiei Biosferei Delta
Dunării se admite pescuitul în scop familial al scrumbiei folosind maxim 2 setci în perioada
01aprilie – 10 aprilie inclusiv.
e) în sezonul de pescuit la scrumbie capturile accidentale de ciprinide asiatice (sânger, novac,
cosaş) se pot reţine în vederea valorificării.
Art. 7 – (1) Capturarea sturionilor pentru programele de populare de susţinere a Dunării şi
dezvoltare a acvaculturii de sturioni, precum şi în scop ştiinţific cu autorizaţie specială de
capturare a reproducătorilor de sturioni, se realizează în stare vie, pe o durată de 45 zile, în
perioada 15 martie -30 aprilie inclusiv, în zonele:
a) Dunăre, Mm 53-54 (Isaccea), Mm 64,5-65,5, Mm 67-68,5 (Groapa Catargului şi Pluton);
b) braţul Borcea, km 37 -41 (Stelnica- Feteşti);
c) pe braţul Chilia, zona km 72 – 77 Pardina.
(2) Capturarea sturionilor în scop ştiinţific, cu autorizaţie specială de capturare a
reproducătorilor de sturioni, se poate face şi în alte zone decât cele prevăzute la alin.(1), cu
marcarea şi eliberarea imediată a acestora în mediul acvatic.
SECŢIUNEA a 3-a Dispoziţii finale
Art. 8 -(1) Caracteristicile tehnice şi condiţiile de folosire a uneltelor şi metodelor de pescuit
comercial sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale nr. 449/2008
privind caracteristicile tehnice, condiţiile de folosire a uneltelor admise la pescuitul comercial şi
metodele de pescuit comercial în apele maritime şi continentale, cu modificările şi completările
ulterioare.
(2) Se interzice folosirea năvoadelor în delta şi în lunca inundabilă a Dunării în perioada 01
aprilie – 31 august inclusiv şi în complexul Razim-Sinoe şi în celelalte lacuri litorale, în perioada
01 aprilie – 30 septembrie inclusiv.
(3) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în bălţile, lacurile, gârlele şi canalele
de pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, în perioada 1 iulie – 31 august inclusiv.
(4) Se interzice folosirea uneltelor de pescuit de tip setcă în complexul Razim-Sinoe şi în
celelalte lacuri litorale, tot timpul anului.
(5) Pentru Golful Musura, Meleaua Sfântu Gheorghe care cuprind habitate piscicole cu apă
dulce se aplică reglementările de pescuit pentru zonele de lacuri şi bălţi.
(6) Pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării este permis pescuitul cu cârlige cu nadă
(paragate şi pripoane), cu interzicerea folosirii ca momeală a speciilor de peşti protejate.
Art. 9 – (1) Capturarea speciilor de peşti şi a altor vieţuitoare acvatice incluse în anexele nr. 4
A şi 4 B la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007, aprobată cu modificări şi completări
prin Legea nr. 49/2011, cu modificările ulterioare, se supune derogărilor stabilite potrivit
respectivei ordonanţe de urgenţă.
(2) Fără a aduce atingere prevederilor alin. (1), dimensiunile minime ale peştilor şi altor
vieţuitoare acvatice vii care pot fi pescuite sunt cele prevăzute în Ordinul ministrului agriculturii
şi dezvoltării rurale nr. 342/2008 privind dimensiunile minime individuale ale resurselor acvatice
vii din domeniul public al statului, pe specii, care pot fi capturate din mediul acvatic.
Art. 10 – (1) Prevederile prezentului ordin nu se aplică unităţilor de acvacultură, inclusiv celor
situate în ariile naturale protejate, cu excepţia celor din teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta
Dunării”.
(2) În amenajările piscicole situate pe teritoriul Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”
activitatea de pescuit este permisă, în perioada de prohibiţie, numai dacă administratorii
amenajărilor piscicole deţin licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit
şi Acvacultură şi avizul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, eliberat în baza
următoarelor documente:
a) facturi fiscale în ultimii 3 ani, pe specii, de achiziţie a materialului piscicol de la societăţile
de profil autorizate în producerea de material piscicol şi dovada populării;
b) bilanţul financiar-contabil anterior anului pentru care se solicită avizul;
c) facturi privind consumul energiei electrice utilizate pentru vidarea heleşteielor;
d) licenţă de acvacultură eliberată de Agenţia Naţională pentru Pescuit şi Acvacultură.
(3) Activitatea de pescuit în amenajările piscicole se face prin notificarea prealabilă cu 48 de
ore înainte şi în prezenţa reprezentanţilor Administraţiei Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”.
Art. 11-Nerespectarea prevederilor prezentului ordin se sancţionează potrivit dispoziţiilor
Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind pescuitul şi acvacultura, aprobată cu
modificări şi completări prin Legea nr. 317/2009, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale
Legii nr. 82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei “Delta Dunării”, cu modificările şi
completările ulterioare.
Art. 12- Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României Partea I.
Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
Daniel CONSTANTIN
Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
Attila KORODI

Pescuit in Delta Dunarii, conditii de acces, tarife:

 

ORDIN   Nr. 610 din 19 mai 2009

privind aprobarea tarifelor pentru lucrarile si serviciile prestate de catre Administratia Rezervatiei Biosferei „Delta Dunarii” la solicitarea persoanelor fizice si juridice

hartadd

 ACT EMIS DE: MINISTERUL MEDIULUI

ACT PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL  NR. 363 din 29 mai 2009

Având în vedere adresa Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” prin care se solicită aprobarea tarifelor pentru serviciile prestate de către aceasta,

în baza art. 8 alin. (2) din anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 367/2002 privind aprobarea Statutului de organizare şi funcţionare a Administraţiei Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” şi a componenţei nominale a Consiliului Ştiinţific, cu modificările ulterioare,

în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 57/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului,

ministrul mediului emite prezentul ordin.

Art. 1. – Se aprobă tarifele pentru lucrările şi serviciile prestate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării”, la solicitarea persoanelor fizice şi juridice, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.

Art. 2. – Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul mediului,

Nicolae Nemirschi

——————————————————————————————————————–

ANEXĂ

TARIFE

pentru lucrările şi serviciile prestate de Administraţia Rezervaţiei Biosferei „Delta Dunării” în acţiunile de colaborare cu terţe persoane

Nr. crt. Denumirea serviciului prestat U.M. Tarif Iei/U.M.
1. Ghidarea vizitatorilor în Rezervaţie ghidare turistică/zi 200,00
2. Cazare în spaţiile de cazare de la centrele Uzlina şi Cocoru persoană/zi 35,00
3. Cazare la cantoanele din Delta Dunării persoană/zi 15,00
4. Cazare pe ponton dormitor (individual):- cabine cu grup sanitar propriu- cabine fără grup sanitar propriu persoană/zi persoană/zi 35,00 15,00
5. Cazare pe ponton dormitor cu capacitatea de 16 locuri navă/zi 800,00
6. Cazare pe ponton dormitor cu capacitatea de 28 de locuri navă/zi 600,00
7. Transport cu nava Jet 170 CP oră marş oră staţionare 200,00 15,00
8. Transport cu bac motor (BM) 150 CP oră marş oră staţionare 200,00 22,00
9. Transport cu şalupă remorcher (SR) 65 CP oră marş oră staţionare 70,00 15,00
10. Transport cu navă rapidă 150 CP oră marş oră staţionare 175,00 7,00
11. Transport cu barcă cu motor 4 CP oră marş 5,00
12. Transport cu barcă cu motor 9,8 CP oră marş 16,00
13. Transport cu barcă cu motor 15 CP oră marş 20,00
Nr. crt. Denumirea serviciului prestat U.M. Tarif lei/U.M.
14. Transport cu barcă cu motor 25 CP oră marş 28,00
15. Transport cu barcă cu motor 80 CP oră marş 100,00
16. Transport cu navă rapidă 150 CP oră marş oră staţionare 175,00 7,00
17. Transport cu ambarcaţiune cu motor 275 CP oră marş 240,00
18. Transport cu ambarcaţiune cu motor 300 CP oră marş 270,00
19. Transport auto 4-5 locuri 100 km 70,00
20. Transport auto 7-8 locuri 100 km 85,00
21. Consultanţă tehnică de specialitate oră 7,00
22. Permis de acces în rezervaţie pentru turişti persoană/intrare 20,00
23. Permis de acces pentru nave şi ambarcaţiuni navă, ambarcaţiune/an 100,00
24. Permis de acces auto autovehicul/an 100,00
25. Permis de practicare a albinăritului unitate de producţie (prisacă)/an 50,00
26. Permis de cultivare a terenurilor ieşite temporar de sub ape parcelă/an 50,00
27. Permis de păşunat activitate 50,00
28. Permis de recoltat resurse vegetale regenerabile: stuf, papură, fân, ciuperci, plante medicinale, fructe de pădure activitate/organizaţie 50,00
29. Permis de recoltat resurse vegetale regenerabile: stuf, papură, fân, ciuperci, plante medicinale, fructe de pădure activitate/persoană 10,00
30. Permis de recoltat resurse animale regenerabile activitate/asociaţie 100,00
31. Permis de recoltat resurse animale regenerabile activitate/persoană 10,00
32. Permis pentru desfăşurarea activităţilor de vânătoare activitate/asociaţie 300,00
33. Permis de fotografiere în scop comercial activitate 100,00
34. Permis de filmare în scop comercial activitate 100,00
35. Permis de fotografiere/filmare în scop educativ şi popularizare activitate 50,00
36. Permis de cercetare activitate 50,00
37. Permis de survol activitate 50,00
38. Permis de acces pentru activităţi militare activitate 50,00
39. Elaborarea şi eliberarea avizelor activitate 200,00
40. Permis pentru alte activităţi activitate 50,00
41. Comercializarea materialelor de promovare (hărţi, vederi, pliante, obiecte personalizate cu Delta Dunării şi ARBDD) activitate preţ furnizor
42. Comercializarea materialelor audiovizuale despre Delta Dunării bucată preţ producător
43. închiriere sală de consiliu pentru întâlniri, seminarii etc. sală/zi 70,00
44. închiriere spaţii pentru activităţi necomerciale (birou etc.) în construcţiile ARBDD din Tulcea sală/zi 35,00
Nr. crt. Denumirea serviciului prestat U.M. Tarif lei/U.M.
45. închiriere spaţii pentru activităţi necomerciale în construcţiile ARBDD din Delta Dunării etc. sală/zi 28,00
46. închiriere spaţii pentru activităţi în scop comercial în construcţiile ARBDD din Tulcea mp/lună 70,00
47. închiriere spaţiu pentru activităţi în scop comercial în construcţiile ARBDD din Delta Dunării mp/lună 70,00
48. închiriere locuinţe de serviciu în unităţi locative (cameră, garsonieră, apartament cu 2-4 camere) unitate de locuit conform act normativ
49. Acces temporar la suprafeţe de teren din RBDD,în cadrul contractelor de parteneriat, până la definitivareaacţiunii de concesionare a terenurilor ha/an 500,00
50. Acces temporar la valorificarea unor resurse naturale regenerabile din ecosisteme naturale, acvatice sau terestre din RBDD în cadrul contractelor de  parteneriat,  până  la definitivarea acţiunii de concesionare a dreptului de valorificare a acestora ha/an 500,00

NOTĂ:

  1. Sumele încasate din prestări de servicii vor fi gestionate în regim extrabugetar în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  2. Tarifele se achită la sediul ARBDD.
  3. Tarifele se actualizează prin ordin al autorităţii centrale pentru protecţia mediului.
  4. Pentru populaţia locală vor fi tarifate cantităţile de stuf şi papură care depăşesc 2 tone/persoană/an.

Intretinere mulinete

Intretinerea mulinetelor este o activitate necesara pentru orice pescar. In timpul utilizarii mulinetele se pot uda, se pot incarca cu impuritati. Curatirea si ungerea acestora trebuie facuta periodic, de preferat iarna cand nu avem activitate intensa la pescuit. Pentru exterior se va folosi o carpa de bumbac si o solutie simpla, cum ar fi cea pentru spalat geamuri. La exterior nu se vor folosi diluanti, benzina sau alte substante ce pot ataca plasticul sau vopseaua mulinetei. Curatirea interiorului si a pieselor din interior se face intr-o baie de Decarbusolv, pe care il gasiti la magazinele de piese auto. Acesta impreuna cu o periuta de dinti si o carpa fac minuni in ceea ce priveste curatirea pieselor si a carcasei interioare. Ca vaselina se poate folosi aproape orice tip, eu recomand vaselina siliconica, care are o vascozitate potrivita si rezista pana la temperaturi de 200 `C.

Interiorul mulinetei inainte de curatire.

11

Componente mulineta inainte de a fi curatite.

12

Curatirea componentelor cu decarbusolv.

13

Curatire piese diverse.

14

Aspectul componentelor dupa curatire

15

Carcasa interioara curatita.

16

Componente curatate, gresate, gata de lucru.

17

Componente curatate, gresate, gata de lucru.

18